آشنایی با بازار و فرایندهای تحقیقات بازار

شرکت کنندگان در این دوره ابتدا با مقدمات و تعاریف علم مدیریت بازاریابی آشنا شده و سپس با مفاهیم تحقیقات بازار و روش‌های انجام آن آشنا خواهند شد.