مهارت‌های حل مساله

در این دوره ترکیبی از تازه‌ترین رویکردهای جهانی پایش بازار، تفکر استراتژیک، راهبری و مدیریت چابک در ارتباط تنگاتنگ با هم و متناسب با ویژگی‌های زیست‌بوم کسب‌و‌کار ایران به مخاطبان ارائه می‌شود.