اینترنت اشیا، خودروهای متصل و هوشمند

این دوره آموزشی حول مباحث مرتبط با خودروهای هوشمند و  نقش اینترنت اشیا در حمل و نقل می‌باشد. هدف از این دوره، آشنایی با حوزه خودروهای هوشمند و دسته‌بندی های مرتبط با این حوزه است. در  انتها انتظار می‌رود افراد قابلیت تمیز دادن خودروی هوشمند و خودروی متصل را داشته باشند.