سفر کارآفرینی حمل و نقل الکتریکی

دروس تخصصی اینترنت اشیا سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی ماشین‌های الکتریکی و درایورهای سیستم حمل‌و‌نقل اصول…